Delarey

ABOUT TEAM

Photographer: Tochilko Kristina, Trofim Samoylenko
Videographer: Romanov Eugene
A place: Delarey hotel 
Stylist:  Fraue
Dress: Berlinskaya.studio 
Models: Olga Marfina, Alexander Kovalevsky